O sídlišti

Obytný soubor sídliště Ďáblice

Vymezení

Sídliště Ďáblice, Praha 8 – Kobylisy, kat. území Kobylisy Sídliště je ze severu ohraničeno Ďáblickým hájem, na západě ulicí Čumpelíkova, na jihu ulicí Střelničná, Dolejškova, U Slovanky, Davídkova, Střelničná, Na dílech, Na Slovance, objekty čp.1956, 1957, 1958, 1959, 1961 a 1962 při ulicích Štěpničná a Bedřichovská a na východě ulicemi Ďáblická, Akátová a Kubíkova.

Kniha Sídliště Ďáblice - Architektura pro lidi - vymezení

Vznik

Urbanistické řešení obytného souboru Ďáblice (dále jen sídliště Ďáblice) navázalo na soutěžní návrh Vlastimila Durdíka a Jiřího Novotného z roku 1963, který dále rozpracoval tým pod vedením architekta Viktora Tučka.

Kniha Sídliště Ďáblice - Architektura pro lidi - Novotný Durdík druhá zvýšená cena

Koncepce

Koncepce ďáblického sídliště pracuje velmi nápaditě s malým množstvím prvků a využívá archetypu bloku a ulice. Urbanistická koncepce čtvercových polootevřených bloků v jižní části sídliště asociuje tradiční městské dvory, dvojice superbloků ve střední části ulice. Těžiště souboru tvoří z podzemí zásobovaná obchodní ulice ústící do náměstí s budovou kina, kulturního a obchodního domu. Budovy občanské vybavenosti tvoří nízkou pavilonovou podnož (jedno, dvou a tří podlažní) výškovým obytným domům (11 a 14 podlažní deskové domy, 19 podlažní věžové domy). Na východě je zástavba zakončena pěticí věžových domů, severní část sídliště je tvořena šestipodlažními bodovými domy.

Kniha Sídliště Ďáblice - Architektura pro lidi - Superbloky

Kvalita obytného souboru

Urbanistická koncepce důmyslně pracuje s průhledy ze sídliště na Ďáblický háj a vrch Ládví, jenž je přírodní památkou a převádí jeho zeleň do hloubky zástavby, kde se volně proměňuje v parkovou převážně skupinovou zeleň se sítí pěších cest. Značný podíl na vysoké kvalitě veřejných prostor má i řada osazených výtvarných děl, vodních prvků, práce s modelací terénu a využití náspů bývalé Kobyliské střelnice. Pietní místo popravy 1300 občanů nacisty (památník s uměleckými díly) jako nedílná součást architektonické koncepce sídliště má statut Národní kulturní památky. Zeleň souboru včetně skladby dřevin a biotopového jezírka navrhla Zorka Buriánková.

Kniha Sídliště Ďáblice - Architektura pro lidi - Koncepce

Kvalita zpracování

Autoři věnovali velkou péči výběru kvalitních materiálů, dobře řemeslně zpracovaným detailům i uměleckým dílům, která zdobí objekty veřejné vybavenosti a velkoryse dimenzované monolitické vstupní haly bytových domů. Deskové domy mají ojediněle pojaté koncové sekce s lodžiemi ve štítu, fasády jsou kromě pásových oken členěny dvojicemi hlubokých lodžií a slunolamy, zakrývajícími spáry mezi panely. Chodníky jsou u deskových domů na rozdíl od naprosté většiny sídlišť vedeny městotvorně při patě domů. Parter deskových domů je obohacen podloubími a průchody, věžové domy vyrůstají z terasových podnoží.

Kniha Sídliště Ďáblice - Architektura pro lidi - Parter

Sídliště jako vzor

Urbanistické i architektonické řešení a úprava veřejných ploch sídliště Ďáblice doposud zůstává vzorovým příkladem jedné z nejkvalitnějších realizací obytného souboru výstavby 60.-70.let 20.století. Kvalitou návrhu a realizace je srovnatelné s brněnským sídlištěm Lesná a experimentálním pražským sídlištěm Invalidovna, z nichž je dle názoru mnohých nejlepší a dosud i nejlépe dochované.

Zdroj:

Návrh na prohlášení sídliště za kulturní památku (4.7.2017)

 

Spolek přátel sídliště Ďáblice
IČO: 06760287
Modřínová 1395/24
Kobylisy, 182 00, Praha 8
www.sidliste-dablice.cz